Książki

Książki

 

Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka.

 

W pracy podjęto problematykę podłoża biologicznego oraz kształtowania i oceny ruchów człowieka. W części teoretycznej przedstawiono genezę kultury fizycznej począwszy od społeczeństwa pierwotnego do igrzysk rzymskich, poprzez średniowiecze do oświecenia, aż po rozkwit wychowania fizycznego i systemów gimnastycznych w wieku XIX. Poddano także analizę kształtowanie się polskiej myśli teoretycznej o wychowaniu fizycznym w XX wieku, rozpatrując m.in. ewolucję poglądów na jego istotę. Scharakteryzowano również koncepcje pojmowania kultury fizycznej i omówiono jej obszary. Następnie przybliżono wybrane zagadnienia układu mięśniowego oraz czynnościową klasyfikację mięśni z podziałem na grupy. Dokonano też krótkiej charakterystyki treningu, przedstawiając metody realizacji obciążeń treningowych, podział jednostki treningowej oraz programowanie indywidualnych obciążeń treningowych.

 

 

Zarys kinezjologii

 

W aspekcie realizacji dydaktyki z zakresu kinezjologii, podręcznik "Zarys kinezjologii" wypełnia istniejącą do tej pory lukę w tym zakresie i stanowi w związku z tym bardzo użyteczną propozycję dla nauczycieli akademickich. Jego treści przekonują o dużych walorach aplikacyjnych opracowania w zakresie diagnostyki i terapii ruchem, w związku z czym uważam, iż powinni po niego sięgnąć nie tylko studenci kierunku fizjoterapii i innych pokrewnych kierunków studiów, ale również praktykujący fizjoterapeuci, lekarze, a także reprezentanci innych zawodów włączający się czynnie w proces kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

 

Podstawy terapii manualnej

Podręcznik „Podstawy terapii manualnej” przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunku fizjoterapii. Podręcznik składa się z dwóch części. W części pierwszej zawarto 15 rozdziałów poświęconych różnym zagadnieniom terapii manualnej. W części drugiej „leksykalnej” opisano ok. 300 haseł – pojęć z zakresu terapii manualnej bądź fizjoterapii.

 

 

 

Drenaż limfatyczny w terapii obrzękowej, kosmetyce i odnowie biologicznej

 

To bardzo cenne opracowanie dotyczące masażu limfatycznego. Masaż ten określany jest też drenażem limfatycznym. Jest on formą terapii w przypadkach, którym towarzyszą jako objawy chorobowe – obrzęki. Poza drenażem limfatycznym cennym dodatkiem jest rozdział zatytułowany Leczenie kompresyjne. Rozdział ten opisuje inne formy terapii stosowanych współcześnie w terapii obrzękowej m.in. krioterapię i kinesiology taping. Autor daje podstawy teoretyczne oraz niezwykle szczegółowo przedstawia metodologię drenażu limfatycznego co daje czytelnikom wartościową i profesjonalną wiedzą w omawianym zakresie.

 

 

Wyzwania ekstremalne

 

Planujesz biegi długodystansowe? Dowiedz się, jakich niebezpieczeństw należy unikać!

  • Dlaczego człowiek obdarzony jest najlepszą wśród ssaków wytrzymałością fizyczną?
  • Kto może wziąć udział w biegach na tak morderczych trasach?
  • Jaką cenę zdrowia i życia osobistego płaci ultra maratończyk?
  • Czy wiesz, że w biegu na 100 km w warunkach wysokich temperatur należy uzupełnić nawet 20 l płynu?
  • Jak rozległe są postępujące uszkodzenia mięśni w ultra wysiłku?
  • Co to jest zespół przetrenowania?
  • Dlaczego odnowa biologiczna jest niezbędna po krańcowym wyczerpaniu fizycznym? 

Odpowiedzi na te i wiele innych istotnych pytań znajdziesz w książce "Wyzwania ekstremalne", opracowanej przez specjalistów w dziedzinie sportu, fizjologii człowieka, biochemii i diagnostyki klinicznej.

 

 

Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej

Ukazała się w dwóch wersjach językowych: polskiej i słowackiej. Zawiera 23 artykuły, których autorami są naukowcy z Polski i Słowacji. Większość z nich stanowi podsumowanie projektu badawczego oraz przedstawia analizę wyników badań dotyczących sprawności fizycznej osób starszych z terenów pogranicza polsko-słowackiego, ich stanu zdrowia oraz sposobu odżywiania się. Ukazuje także wpływ programu aktywności ruchowej dla osób w wieku starszym, opracowanego na potrzeby projektu. W publikacji można znaleźć również artykuły dotyczące m.in.: zagrożeń i korzyści intensywnego wysiłku fizycznego w podeszłym wieku, przeglądu form fitness dla osób po 50 roku życia, uczestnictwa osób starszych w zorganizowanych formach aktywności ruchowej w różnych aglomeracjach. 

 

Zdrowie w ujęciu holistycznym

 

Człowiek żyje w złudzeniu, że farmakologia, odkrycia naukowe, cudowne diety pomogą mu być sprawniejszym, zdrowszym, a w konsekwencji szczęśliwszym i dożywającym wieku sędziwego, czyli tzw. późnej starości. To tylko jedna ze ścian piramidy długowieczności, która wpływa na długość ludzkiego życia, gdyż większą rolę, jako determinanty długości życia odgrywają czynniki genetyczne niż czynniki środowiskowe.

Potwierdzono, że systematyczna aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych filarów długowieczności, a regularne wykonywanie ćwiczeń może być kluczem do zahamowania procesu starzenia się skóry, jej odmłodzenia i wielu innych układów i narządów organizmu człowieka. 

Tajemnica długowieczności tkwi więc nie tylko w genach, ale w znacznej mierze w sposobie odżywiania się i stylu życia! Zdrowy i aktywny styl życia może przedłużyć przeciętnie życie jednostki o kilka lat, co w połączeniu z profilaktyką, odnową biologiczną i terapią stanowi ,,pakiet bezpiecznej starości” w ujęciu dobrostanu psychofizycznego.

 

 

Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka

"Starzenie się człowieka jest procesem naturalnym, nieuniknionym, stale postępującym, bez możliwości resetu czy włączenia krótkotrwałej ,,pauzy”, ale jego spowolnienie leży w gestii każdego z nas. […]

Na styl życia składają się między innymi: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), czy zachowania seksualne. Korzystny wpływ środowiska fizycznego na zdrowie to przede wszystkim: czyste powietrze i woda, ,,zdrowa” i bezpieczna szkoła oraz miejsce pracy. Degradacja środowiska naturalnego przyczynia się do negatywnego oddziaływania na zdrowie poprzez promieniowanie jonizujące, hałas czy szkodliwe substancje chemiczne. Czynniki genetyczne mogą powodować dziedziczne predyspozycje do wystąpienia niektórych chorób i problemów zdrowotnych. Opieka zdrowotna ma wpływ na długość i jakość życia człowieka pośrednio poprzez strukturę, organizację, funkcjonowanie czy też dostępność do świadczeń medycznych i  jakość swoich struktur. Czynniki, które mają wpływ na zdrowie są liczne i korelują ze sobą. Z wyjątkiem uwarunkowań genetycznych, mogą one wpływać na zdrowie w sposób bezpośredni np. sposób odżywiania, nałogi oraz pośredni: m.in. warunki makroekonomiczne  i społeczno - demograficzne, wpływające na skalę pozytywnego bądź negatywnego oddziaływania na zdrowie czynników bezpośrednich. A jak się przedstawia kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa? Na to pytanie, mam nadzieję, uzyska czytelnik odpowiedź dzięki wnikliwej lekturze niniejszej monografii."

 

 

Zdrowie i jego uwarunkowania 

 

"Zdrowie i jego uwarunkowania" to monografia będąca zbiorem wybranych artykułów zaprezentowanych na III-ciej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej organizowanej przez instytuty: Fizjoterapii, Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Tematyka konferencji skupiałą się wokół profilaktyki zdrowia dlatego też monografia zawiera prace poglądowe i badawcze o szerokim spektrum wiedzy w tym zakresie. 

 

Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych

 

Publikacja to  spojrzenie na problem chorób cywilizacyjnych. Oddane do rąk Czytelnika wydawnictwo zawiera teksty referatów oraz materiałów zaprezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej  Instytutu Fizjoterapii i Pielęgniarstwa. Książka składa się z 27 wygłoszonych referatów. 

 

Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych

 

Publikacja to  spojrzenie na problem zagrożeń cywilizacyjnych ukazanych w  tekstach 42 referatów, które będą inspiracją do przemyśleń nad istotą zdrowia.  Materiały zaprezentowano podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej  w dniach 16-17 listopada 2007r. zorganizowanej staraniem PPWSZ w Nowym Targu i Podhalańskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa  Naukowego Kultury Fizycznej w Zakopanem.

 

Masaż z elementami rehabilitacji

 

Opracowanie to stanowi najszersze z dotąd spotykanych w Polsce ujęć problematyki związanej z masażem. Różne rodzaje masażu, a w szczególności akupresura należą do form szczególnie cennych w promocji zdrowia.

Pomimo znajdujących się już na rynku wydawniczym pozycji dotyczących metod odnowy biologicznej oraz intensyfikacji wypoczynku, książka w sposób kompleksowy zawiera całokształt zagadnień związanych z metodami restytucji powysiłkowej. 

Pozycja przeznaczona jest dla fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy i nauczycieli WF.

 

 

Terapeutyczne mikrosystemy ludzkiego ciała.

,,Stopa – teoria i praktyka refleksoterapii”

 

Książka poświęcona jest akupresurze stóp, akupresura zaś zaliczana jest do refleksoterapii, czyli terapii poprzez celowo wywołany odruch. Książka wszechstronnie przedstawia zasady, warunki oraz technikę teorii odruchowej poprzez oddziaływania na stopę. Pozycja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy są zaangażowania w sztukę leczenia i chcą poszerzyć swój warsztat terapeutyczny. ,,Stopa – teoria i praktyka refleksoterapii” ukazuje faktyczne możliwości analizy stopy, umożliwia ona zrozumienie i opanowanie technik masażu, dzięki którym można walczyć z bólem i chorobami oraz wpływać korzystnie na cały organizm.

 

 

Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej

Poradnik adresowany jest przede wszystkim do studentów różnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Starałem się w nim poruszyć wszystkie ważniejsze problemy na jakie napotyka osoba, która po raz pierwszy podejmuje trud napisania pracy naukowej. Znajdzie tu więc czytelnik zagadnienia dotyczące:
- plagiatu i zasad odsyłania do literatury wraz z wzorami not bibliograficznych
- wykorzystania biblioteki i ośrodka informacji naukowej
- typów prac naukowych i przykładów ich struktury
- metod naukowych
- technik i narzędzi badawczych
- wymagań edytorskich
- problematyki badawczej zalecanej przez specjalistów
- elementów statystyki z przykładami jej zastosowania
- tworzenia tabel i wykresów oraz innych form graficznych
- innych elementów pomocnych w realizacji programu seminarium dyplomowego i pisania prac naukowych

 

Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym 

 

Doniesienia naukowe przedstawione w monografii zawierają doświadczenia i wyniki badań własnych jak również prace poglądowe obejmujące działania i rozwiązania projektowe w zakresie promocji zdrowia. Prace prezentują nowoczesnej zasady postępowania dietetycznego w prewencji chorób cywilizacyjnych. Przedstawiono także interesujące spostrzeżenia dotyczące zasad postępowania rehabilitacyjnego w różnych jednostkach chorobowych. 

 

Masaż klasyczny

 

Masaż i leczenie ruchem są zaliczane do kinezyterapii. Obejmują one rozległą dziedzinę terapii funkcjonalnej stosowanej w celach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie tylko w chorobach z zakresu ortopedii, chirurgi, neurologii, ginekologii i pediatrii, lecz także coraz częściej w chorobach narządów wewnętrznych. Leczenie ruchem stanowi obecnie samodzielną gałąź wiedzy lekarskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…